Danmarks Fysik- og Kemilærerforening
Didaktik

Naturfagslokalets indretning kan motivere eleverne

Af Mette Lund Petersen, rumpilot og projektleder for NyNaturfag hos Højer Møbler A/S

NyNaturfag er et forskningsbaseret indretningskoncept der understøtter en udforskende og eksperimenterende tilgang til naturfag. Resultaterne viser, at en varieret indretning af naturfagslokalerne motiverer eleverne. De involverer sig mere i faget og viser en øget interesse for at beskæftige sig med naturfaglige opgaver og eksperimenter.


”Jeg har da på en måde lært, at fysik kan være sjovt, for jeg har aldrig forstået, når folk sagde det var sjovt”. – Elev udtalelse


 Et anderledes naturfagslokale
NyNaturfag er et indretningskoncept for naturfagslokaler, der har et anderledes ”kropssprog” end det, man er vant til fra de klassiske faglokaler. Her er Arena, Modelbyggerniche, Fokuszoner, Brainstorm områder, Sjaskekar, Dissektionsbord, Faldlab, Reseachbar og meget andet, der sikrer, at eleverne lærer på en ny, motiverende måde.
Konceptet er udviklet af Katafonden og blev lanceret i 2013. Inden da har Katafonden gennemført og evalueret på 10 forsøgs-undervisninger i et nyindrettet Naturfagshus på Nordals (Naturfagshuset FUF), ligesom Aalborg Universitet har gennemført et forskningsprojektet på en skole, som har indrettet deres lokaler efter NyNaturfags principperne. Find rapporterne på  nynaturfag.dk

 


 ”Vi har set store potentialer for både bedre undervisningsformer, mere produktive lærer-roller, mere konstruktive elevroller, bedre forudsætninger for flow og flere muligheder for læring”.
– Frans Ørsted Andersen, flowforsker og leder af forsøgsundervisningens evaluering.


”Jeg er ikke så vild med det (fysik), fordi jeg er ikke så god til det – men faktisk synes jeg, det var ret sjovt derude (i faciliteten), for det var meget anderledes (…)”.
–    Elev udtalelse


Rummet har betydning
I takt med at en mere mangfoldig og differentieret læringstænkning indfinder sig i de naturfaglige fag, må vi også kigge på, om de naturfaglige faciliteter på skolerne lever op til denne ændring.
For at skabe et læringsmiljø i balance og med størst mulig handlerum for lærere og elever i relation til læringsmålene, er det vigtigt, at man forstår samspillet mellem skolens organisering, det fysiske rum og den pædagogiske og didaktiske praksis.

 FK01 2018 4 2Ændringer i undervisningsform og metode kan påvirke adfærden i undervisningsrummet, ligesom ændringer i den fysiske indretning af undervisningsrum kan påvirke adfærden. Underviserens mål med undervisningen er ofte naturligt forbundet med mulighederne i det fysiske rum, hvorfor det enten kan inspirere til eller spænde ben for bestemte undervisningsformer. På samme måde kan skolens organisering af skemalægning, lærer- og pædagogressourcer samt ledelsesstruktur støtte op om en bestemt pædagogisk praksis og spænde ben for en anden.

Indretningsprincipperne
Når lokalerne indrettes efter NyNaturfags principperne, så får skolen nogle lokaler med en bred spændvidde, hvor der både er plads til at arbejde med det generelle og med det specifikt naturfaglige. Der indrettes således, at der både er plads til koncentration i stilhed og koncentration i larm.
Indretningen fordrer forskellige og varierede undervisningsformer og giver fantastiske muligheder for at eleverne kan eksperimentere og udforske forskellige naturfaglige emner. Det er en forudsætning, at der skal være let adgang til inspiration, udstyr og materialer samtidig med, at der ligges vægt på en rolig æstetik og et godt indeklima. Indretningen skal skabe en narrativ ramme, der inspirerer elever og lærer.
FK01 2018 4 5
NyNaturfag anbefaler at der bringes så mange naturfagslokaler i spil som muligt. I stedet for den klassiske opdeling i fysik/kemi, biologi, geografi og n/t, så deles området op i fem labs; Science lab, natur lab, videns lab, værksteds lab og fald lab, som kan bringes i spil på tværs af fagene. Med denne opdeling ligges der op til, at eleverne arbejder tværfagligt i naturfagene, og der kan skabes en speciel stemning i hvert område, som gør lokalerne autentiske i deres udtryk.
Konkret indrettes labs’ne med nogle forskellige zoner, så som Researchbaren, hvor eleverne søger viden eller dokumenterer, Arenaen hvor læreren opstarter et nyt emne, og hvor eleverne præsenterer deres resultater, Fokuszonen, hvor grupperne deler viden og diskuterer, Eksperimentområdet, hvor eleverne arbejder med forsøg for at be- eller afkræfte deres hypoteser mv. NyNaturfags lokaler kan have mange størrelser og behøver nødvendigvis ikke indeholde alle zoner, men fælles for lokalerne er, at de skal tilbyde så bred en spændvidde som muligt.


Indretnings principperne for NyNaturfag er

–    BRED SPÆNDVIDDE (VARIATION), hvor der både er plads til at arbejde med det generelle og med det specifikt naturfaglige.
–    Indretningen tilbyder FORSKELLIGE OG VARIEREDE undervisningsformer.
–    PLADS TIL KONCENTRATION I STILHED OG KONCENTRATION I LARM.
–    Eleverne kan EKSPERIMENTERE og UDFORSKE forskellige naturfaglige emner.
–    LET ADGANG TIL INSPIRATION, UDSTYR OG MATERIALER
–    EN ROLIG ÆSTETIK, ET GODT INDEKLIMA OG ORDENLIGTE MATERIALER
–    INSPIRERERENDE INDRETNING I EN NARRATIV RAMME
Fleksibelt møblement og autentisk udstyr og materialer, som inspirerer eleverne til
at leve sig ind i temaet og forskellige roller.
–    MULIGHEDER FOR AT KOMME I FLOW. Elever glemme tiden og øger deres evne til at koncentrere sig om de opgaver, de bliver stillet.


 

Mange måder at lære på
Forskning viser, at det lærte lagrer sig bedre, når vi er aktive i vores læringsproces. Dette kan illustreres gennem læringspyramiden.

FK01 2018 4 1Vi er dog stadig forskellige som elever og lærer med forskellige personligheder, evner og behov.
Nogle elever har brug for at trække sig tilbage, for at kunne koncentrere sig, nogle bliver motiveret af at være i centrum af et summende lokale med masser af aktivitet, mens andre lærer gennem deres hænder og har brug for at eksperimentere.
Derfor er det et grundprincip, at indretningen skal give læreren mulighed for at veksle mellem de forskellige undervisningsformer, så han/hun kan differentiere sin undervisning til den enkelte gruppe eller elev, så der tilbydes en indretning med en bred spændvidde, hvor alle kan finde en passende plads.

 

 

 


”Du lærer på en sjov måde – og der er også flere muligheder for at lære, i stedet for bare at sidde”
– Elev udtalelse


”Faciliteten har en stor styrke med de mange forskellige typer rum, det gør at du netop kan gennemføre en undervisning, hvor du kan lave syv forskellige ting samtidig. ”
– Lærer udtalelse


FK01 2018 4 4
Undersøgelserne fra forsøgsundervisningen i naturfagshuset FUF viste tydelige tegn på, at eleverne var i flow. Det vil sige, at de glemte tiden og havde nemmere ved at koncentrere sig. Med andre ord kan en nyindretning skabe flere muligheder for læring.
Hvis man ændrer på læringsrummet i overensstemmelse med indretningskonceptet NyNaturfag, så giver det anledning til, at også undervisningen, lærerrollen, elevrollerne, mulighederne for flow og mulighederne for læring kan ændre sig. Indretningsprincipperne lægger op til en projektorienteret undervisningsform, hvilket tilskynder eleverne til at tage mere ansvar. Læreren træder i baggrunden og påtager sig i højere grad en vejlederrolle. Denne ændring kan være gavnlig for elevernes læring og engagement. Undervisningen skal stadig være veltilrettelagt. Der skal stadig gode lærere til for at få undervisningen til at lykkes, og eleverne skal spille konstruktivt med. Ved at ændre på rummet, så det bliver mere varieret og fleksibelt, kan der skabes nye muligheder for undervisning, som befordrer elevernes læring. ”Når rum-hjulet drejes, vil de andre hjul gerne dreje med”.

FK01 2018 4 3
Kom selv i gang
Det at ændre på indretningen i naturfagslokalet kan både være en lang og en kort proces, afhængig af om du står over for nybygning, renovering eller blot en ny indretning. Uanset, er det vigtigt at huske, at rummets indretning skal skabes ud fra den didaktik, man ønsker at praktisere, og her er det væsentligt at inddrage kolleger og evt. elever i behovsafklaringen og idéudviklingen.
Ønsker du at læse mere om konceptet, resultaterne eller erfaringerne, så er konceptet frit tilgængeligt for alle på www.nynaturfag.dk. Her kan du også finde en guide til en fire faset model, der hjælper dig igennem processen eller finde kontaktoplysninger på en rådgiver, der kan hjælpe dig i processen.


Fakta om NyNaturfag
NyNaturfag blev udviklet og lanceret at Kata Fonden i 2013 med støtte fra Fremstillingsindustrien, Bitten og Mads Clausens Fond og Det Obelske Familiefond.
I perioden 2013-2017 har Kata Fonden arbejdet med at formidle konceptet til landets kommuner, skoler og arkitekter.
Kata Fonden har pr. 1.januar 2018 valgt at overdrage NyNaturfags konceptet til møbel og indretningsvirksomheden Højer Møbler A/S. Højer Møbler A/S vedbliver med at stille erfaringer fra NyNaturfag gratis til rådighed til gavn for danske skoler.
Læs mere på www.nynaturfag.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.