Danmarks Naturfagslærerforening

Vedtægter

Paragraf 1:
Foreningens navn er Danmarks Naturfagslærerforening, forkortet DNLF.
Stk. 2:
Foreningens formål er at fremme medlemmernes faglige dygtiggørelse samt varetage deres faglige-pædagogiske og didaktiske interesser indenfor naturfagene i grundskolen 0.-10. klassetrin.

Paragraf 2:
Foreningens formål er at fremme medlemmernes faglige dygtiggørelse samt varetage deres faglige-pædagogiske og didaktiske interesser indenfor naturfagene i grundskolen 0.-10. klassetrin.

Paragraf 3:
Generalforsamlingen, som afholdes hvert år i marts/april måned, vælger formand og
en bestyrelse på 4 til 7 medlemmer, 2 suppleanter samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Stk. 2:
Bestyrelsens medlemmer skal være medlem af Danmarks Lærerforening eller en
anden forhandlingsberettiget organisation, hvis de er berettiget til almindeligt
medlemskab af en af disse foreninger.
Stk. 3:
Tegningsretten tilfalder formand og kasserer.

Paragraf 4:
Formanden vælges hvert år. Halvdelen af bestyrelsen er på valg skiftevis hvert år.
Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig senest 4 uger efter
generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær.
Stk. 2:
Revisor, revisorsuppleanter samt bestyrelsessuppleanter vælges hvert år.

Paragraf 5:
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte:
Valg af dirigent og referent

 1. Formandens beretning
 2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 3. Indkomne forslag
 4. Kassereren fremlægger budgettet
 5. Fastsættelse af næste års kontingent
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelse og to suppleanter
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 9. Fastlæggelse af tid og sted for næste års generalforsamling
 10. Eventuelt.

Stk. 2:
Dirigenten og formanden attesterer beslutningsreferatet, som derefter offentliggøres
for foreningens medlemmer.

Paragraf 6:
Ekstraordinær generalforsamling kan begæres afholdt af et flertal af bestyrelsens
medlemmer eller af en femtedel af medlemmerne. Begæringen skal fremsættes
skriftligt, og generalforsamlingen indkaldes tidligst 2 uger og afholdes senest 4 uger
efter begæringen.

Paragraf 7:
Ordinære generalforsamlinger indkaldes med mindst 8 ugers varsel ved
bekendtgørelse på foreningens hjemmeside og ved særskilt meddelelse til de enkelte
medlemmer.
Stk. 2:
Endelig dagsorden og relevante arbejdspapirer udsendes til medlemmerne senest 4
uger før generalforsamlingen.

Paragraf 8:
En generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.

Paragraf 9:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afgør sager ved
almindelig stemmeflerhed. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves et flertal på
mindst to tredjedele af de fremmødtes stemmer.
Stk. 2:


Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 6 uger inden
generalforsamlingen.
Paragraf 10:
DNLF udgiver medlemsbladet “STEM”.
Stk 2:
a. Bestyrelsen udstikker retningslinjer vedr. bladets indhold, layout og økonomi med
den ansvarshavende redaktør.
b. Bestyrelsen udpeger – efter behov – redaktionelle medarbejdere.
c. Det administrative arbejde i forbindelse med bladets drift varetages af en
forretningsfører, som ansættes af bestyrelsen.
d. Regnskabsåret for bladet følger foreningen DNLFs regnskabsår.

Paragraf 11:
Danmarks Naturfagslærerforenings øvrige økonomiske anliggende administreres af kassereren.
Stk 2:
Regnskabsåret for Danmarks Naturfagslærerforening følger kalenderåret.

Paragraf 12:
Danmarks Naturfagslærerforening kan opløses, hvis dette vedtages på en
ordinær generalforsamling, hvor punktet har været på dagsordenen og mindst to
tredjedele af det samlede antal stemmeberettigede stemmer for ved personligt
fremmøde. Beslutningen skal offentliggøres i det følgende nummer af Danmarks
Lærerforenings medlemsblad, Folkeskolen sammen med indkaldelsen til ekstraordinær
generalforsamling hvor det kræver mindst to tredjedele af de fremmødtes stemmer at
vedtage forslaget.

Stk. 2:
Ved Danmarks Naturfagslærerforenings opløsning overgår en eventuel formue til Danmarks Lærerforening.

Paragraf 13: 

Foreningen har to typer medlemskaber enten privat eller som organisation.

Personlige: “Almindelige” samt for studerende og pensionister. 

Rettigheder:

 • Stemmeret ved generalforsamlingen
 • Modtager medlemsbladet STEM i fysisk udgave
 • Gratis deltagelse i betalingsfri medlemsaktiviteter.
 • Gratis adgang eller rabatter til museer som foreningen samarbejder med.

For organisationerne: Skoler, gymnasier, professionshøjskoler, interesseorganisationer (fx ASTRA), foreninger mm…

Rettigheder:

 • Kan bruge alle materialer på foreningens hjemmeside til samtlige ansatte og elever.
 • Rabat på medlemsaktiviteter.
 • Modtager en fysisk udgave af medlemsbladet STEM.
 • Organisationen har ikke en stemme til generalforsamlingen.

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
Noter til vedtægterne:
● Medlemmerne kan etablere lokale aktivitetsgrupper.
● De lokale aktivitetsgrupper kan lave møder og arrangementer i DNLFs regi.
● Lokale aktivitetsgrupper kan efter ansøgning få stillet et beløb til rådighed til
afholdelse af møder og arrangementer.
● Lokale arrangementer kan efter ansøgning understøttes økonomisk og på anden
måde af bestyrelsen.
● Bestyrelsen kan i forbindelse med tilskud til en lokal aktivitetsgruppe kræve, at der
er et ansvarligt medlem, der indsender regnskab til bestyrelsen.