Danmarks Fysik- og Kemilærerforening

-et spilbaseret element i den fællesfaglige naturfagsundervisning

Af Hanne Rasmussen, AffaldVarme, Århus, Christina Bælum, Kirkebakkeskolen, Vejle, Line Kastorp Kok, Vejle Kommune og Anne Vibeke Kragelund, Økolariet, Vejle

Råstoffer spiller en vigtig rolle i vores liv. Vi tænker ikke meget over dem i det daglige, tager dem måske for givet og skænker ikke en tanke, at nogle af dem kunne blive en mangelvare eller slippe op og efterlade os med udfordringer, som det bliver besværligt, dyrt eller måske umuligt at løse. Set i et samfundsperspektiv er viden om råstoffer og bæredygtig udvikling helt afgørende for nuværende og fremtidige generationer og deres muligheder. Bl.a. derfor er råstoffer et vigtigt og vedkommende emne i skolen – et emne, som oven i købet passer godt med mange af fagenes videns- og færdighedsmål og med flere af de fællesfaglige fokusområder i folkeskolens udskoling.

 


FK02 2018 3 1Et af de centralt beskrevne fokusområder kaldes Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget, og spillet Jagten på råstofferne, som denne artikel handler om, kan på mange måder bidrage med merværdi i arbejdet med dette fokusområde.

Jagten på råstofferne sætter fokus på hvilke råstoffer, der indgår i daglige forbrugsvarer som fx elevernes mobiltelefoner, hvorfor lige netop disse råstoffer bruges, hvor de kommer fra, hvordan de udvindes, hvordan der ikke er ubegrænsede mængder af dem, og hvordan jagten på råstoffer og udvinding af råstoffer har betydning for såvel internationalt samarbejde som udviklingen af samfund.

Spillet er udviklet af Økolariet, som er et viden- og oplevelsescenter i Vejle, og efterfølgende med hjælp og støtte fra affald.dk og Tuborg Fondet videreudviklet til et mobilt og webbaseret spil, som kan lånes og bruges over det meste af landet.

Spillets opbygning og mål

Ideen bag spillet er, at udskolingsklasser skal kunne arbejde med at tilegne sig viden om råstoffer, miljø og bæredygtighed på en sjov og anderledes måde og herved øge engagementet og læringen samt kvalificere holdningsdannelsen ift. ressourcer og genbrug.

Spillet er bygget op omkring en webportal, raastofjagten.dk, hvor læreren opretter spillet og får adgang til lærervejledning, PowerPoint til introduktion af emnet og spillet, oversigt over Fælles mål og meget mere. Det er også på denne side, eleverne opretter brugere og får adgang til før- og eftertest samt selve spillet.

For at spille spillet skal man desuden have adgang til en spilkasse med spilleplade, -brikker, plancher med viden om råstoffer samt forsøgsmaterialer til en række hands-on-forsøg.

Det  spilkasser kan lånes fra ca. 20 forskellige affaldsselskaber, CFU’ere m.fl.

Jagten på råstofferne som en del af den fællesfaglige naturfagsundervisning i udskolingen

I Vejle har den centralt placerede kommunale naturfagskoordinator tilrettelagt og beskrevet et fællesfagligt forløb på 6 uger med integreret inddragelse af alle naturfagene. Her er altså ikke tale om at eleverne har enten fysik/kemi, biologi eller geografi – de har naturfag. Forløbet er bygget op omkring 5E-modellen, der tilbyder en struktur og refleksioner over de faser, der bør være en del af ethvert naturfagligt forløb: engage, explore, explain, elaborate, evaluate.

Jagten på Råstofferne kan indgå i flere af de 5 faser, men i det beskrevne forløb er spillet placeret som en del af begrebsudvidelsen I i elaborate-fasen. Det er gjort, fordi eleverne i arbejdet med spillet:

–    har kendskab til emnet og temaet for spillet gennem den undervisning de har deltaget i inden spillet,
–    får mulighed for at anvende deres viden til at tage deres beslutninger,
–    perspektiverer deres viden og forståelser til andre områder – fx andre råstoffer og interessekonflikter,
–    kan evaluere på deres egen faglige forståelse og viden inden for området.

Som nævnt kan spillet også indgå naturligt i andre faser af et undervisningsforløb – det kan skabe engagement og nysgerrighed i opstarten af forløbet og det kan fungere som evalueringsværktøj, hvor eleverne kan vurderes på fx:

–    samarbejdsevner og engagement,
–    brug af fagbegreber, viden og færdigheder til forklaringer og vurderinger af ”næste træk”,
ud over de læringsmål der i øvrigt også sættes for forløbet af naturfagslæreren. I det beskrevne forløb er der udvalgt fire læringsmål, med tilhørende tegn på læring.

Læringsmål – Eleverne…

–    ved hvad begrebet bæredygtighed indebærer og kan vurdere, hvilken betydning brug af jordens ressourcer og råstoffer har for fx miljø,
–    kan nuanceret beskrive en udvalgt produktion bl.a. ved at beskrive konsekvenserne socialt, økonomisk og miljømæssigt,
–    kan beskrive hvorfra udvalgte råstoffer kommer og vurdere, om produktionen af dem er bæredygtig eller ej,
–    kan vurdere i hvilket omfang naturfagene hver især bidrager relevant til at belyse den valgte problemstilling indenfor bæredygtig produktion.

For hvert af de fire læringsmål, er der med udgangspunkt i SOLO-taksonomien beskrevet tegn på læring på hhv. unistrukturelt, multistrukturelt, relationelt og udvidet abstrakt niveau, hvilket giver et godt grundlag for at vurdere dybden af elevernes kompetencer. Disse mål er af pladshensyn ikke medtaget her i artiklen.I forløbet har undervisningen følgende andre overskrifter, som eleverne arbejder med ud over spillet:

FK02 2018 3 2
Bæredygtig produktion og mig? (engage)

 • Hvad vedrører det mig?
 • Designed to failure
 • Recycling/upcycling?

Naturens ressourcer og råstoffer (explore)

 • Viden om råstoffer (metaller, kul, olie m.m.)
 • Skrot og affald som ressource
 • Cirkulær økonomi

Bæredygtighed og råstoffer (explain)

 • De 17 verdensmål
 • Råstoffer – hvor, hvad og hvordan?
 • Hvad sker der i verden?
 • Den positive historie – hvad gør vi allerede?
 • Diverse eksperimenter og forsøg

Problemstillinger og mulige løsninger

 • Eleverne arbejder med egne problemstillinger i en stilladseret proces, hvor der bl.a. skal produceres arbejdsspørgsmål til alle fag, laves undersøgelser og indhentes nødvendig viden. Arbejdet med elevernes undren og undersøgelser understøttes gennem hele forløbet og afsluttes med en synopsis, der kan danne grundlag for deres prøve.


Jagten på råstofferne spilles umiddelbart efter explain-fasen. I denne sammenhæng finder vi, at spillet bidrager med en merværdi til hele forløbet. Spillet tjener desuden til opgivelserne til prøven som andre udtryksformer end tekst.

Spillet fungerer rigtig godt selvstændigt, men det fungerer fantastisk, når det tænkes ind i større sammenhænge, hvor vi som undervisere understøtter elevernes koblinger mellem fag og anvendelse af viden i et større perspektiv, end det vi kan opfinde i skolen.

En lærers erfaringer

På Kirkebakkeskolen i Vejle har udskolingens naturfagslærere nydt at kunne bruge spillet i forbindelse med 8. årgangs fællesfaglige fokusområde Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

Christina Bælum, som er naturfagslærer på årgangen forklarer: ”Spillet er primært brugt med fokus på geografiundervisningen, hvor råstoffer er et vigtigt emne. Det er vigtigt at have indsigt i råstofproblematikken, da emnet i mange sammenhænge ligger til grund for andre geografifaglige problemstillinger.”

De første klasser på årgangen spillede spillet på Økolariet mens andre spillede hjemme på skolen, hvor klassens naturfagslærer havde lært at igangsætte spillet, og spilkassen var blevet lånt ud på skolen.

Det følgende er Christina Bælums beskrivelse af, hvordan spillet indgik i det forløb, som Kirkebakkeskolen afholdt:

”Før selve spillet: Der arbejdes hjemme på skolen med viden om råstoffer og råstofudvinding i Danmark, typiske råstoffer som sand og grus, der hentes både på land og fra havbunden, deres oprindelse og anvendelse i industri og erhverv.

Under spillet: Eleverne får en masse god læring med sig hjem fra spillet. Det vinder ved at alle elever kommer i gang med det samme, da spillets regler er nemme at forstå og det er naturligt for eleverne, hvad de skal gøre og hvornår. Den legende tilgang til det faglige stof holder eleverne kørende i lang tid. Som lærer bliver man smittet af elevernes engagement og glæde. Eleverne lærer og bruger fagbegreber og leger med dem. De synes det er et sjovt spil, da de får bevægelse og læring samtidig.

Efter spillet: Spillet gav anledning til en del diskussioner om bl.a. råstofudvinding, og hvordan det giver problemer i forhold til naturbeskyttelse. Hvem bestemmer over råstofferne og hvilke arbejdsmiljø-mæssige udfordringer står vi overfor? Efterfølgende var klasserne en tur på den lokale genbrugsplads, hvor eleverne fik et indblik i, hvor mange forskellige slags affald der findes, og dermed hvor vigtigt det er at sortere ved kilden. Vigtige spørgsmål, der blev behandlet var: Hvad sker der med det sorterede affald? Hvilke slags affald bliver sendt til genbrug? Hvilke slags affald bliver brændt? Hvilke typer affald deponeres? Hvad sker der med det ”farlige” affald?

Overordnet set var hovedformålet med et besøg på genbrugspladsen, at eleverne kom til at reflektere over deres egen måde at håndtere/sortere affald på.”

Få adgang til spillet

Affald.dk har samarbejdet med Økolariet om at nå frem til den version af spillet, der nu ligger på hjemmesiden raastofjagten.dk. Spillet kan bestilles via affald.dk og pt. er der 20 affaldsselskaber, CFU’er mv., der har købt spillet. Det er forskelligt om spillet lånes ud, spilles på et besøgssted eller spilles på skolen med ekstern underviser.

AffaldVarme, Aarhus, som er et af de affaldsselskaber, der har købet spillet, har formidlere som kører ud på skoler i Aarhus Kommune. Dette giver en stor fleksibilitet for skolerne, ift. hvornår på dagen timerne ligger samt selve tidsforbruget, da de ikke skal indregne transport.

Spillet kan også lånes af kommunens skoler – dette bruges primært, hvis der er temauge, så mange klasser skal spille spillet i løbet af en periode eller hvis læreren har spillet jagten på råstofferne før.

Mange lærere ønsker dog, at en fagperson tager undervisningen, da det er en mulighed for dem til at lære nyt samt observere deres klasse udefra i spil- og gruppesituationer. For en række lærere er det en årlig aktivitet at spille spillet, når der undervises i det fællesfaglig fokusområde Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

”Vi oplever at eleverne har et stort engagement og interesse, mens de spiller, og at det er konkurrenceelementet og spiloplevelsen, der er årsag til dette. Det er stort set altid positive kommentarer, der kommer, når der evalueres. Der er dog elever, som går mere op i konkurrencedelen af spillet i stedet for at tilegne sig viden,” siger besøgsleder Hanne Rasmussen fra AffaldVarme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.